ZASADY UDZIELANIA CHRZTU ŚWIĘTEGO:

1.       Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30. W sytuacjach wyjątkowych chrzest może być udzielony w innym czasie. Zgłaszając dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy:

·     przynieść akt urodzenia dziecka z USC

·     podać datę ślubu kościelnego rodziców

·     podać dane rodziców dziecka: imiona i nazwiska, nazwisko rodowe matki, daty urodzenia, imiona i nazwiska ich rodziców, adres zamieszkania

·     podać dane rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania.

2.       Pouczenie oraz katecheza chrzcielna odbywa się przy okazji zapisu dziecka do chrztu św.

3.       Rodzice chrzestni spoza parafii Brzostek winni przedłożyć w dniu chrztu św. zaświadczenie od proboszcza własnej parafii informujące o tym, że są praktykującymi katolikami.

4.       W dniu chrztu św. należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zająć miejsce w pierwszych ławkach.

5.       Należy przynieść z sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

6.       Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi.

7.       W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię św. w intencji nowoochrzczonego dziecka.

8.       Po zakończonej Mszy św. bądź obrzędzie, rodzice dziecka i rodzice chrzestni udają się do zakrystii celem dopełnienia formalności i odbioru świadectwa chrztu świętego.

 

O RODZICACH CHRZESTNYCH:

1.       Do funkcji chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

·     Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

·     Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.

·     Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

·     Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

·     Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

·     Ochrzczony, który nie jest katolikiem (prawosławny, protestant) może być dopuszczony, ale tylko razem z chrzestnym katolikiem.