ZASADY UDZIELANIA BIERZMOWANIA:

1.       W naszej diecezji rzeszowskiej przyjęcie bierzmowania dokonuje się w III klasie gimnazjum.

2.       Dokładny termin podaje w odpowiednim czasie ks. Biskup.

3.       Do bierzmowania przygotowujemy osoby mieszkające na terenie naszej parafii. Osoby mieszkające w innych parafiach pragnące przyjąć ten sakrament u nas, muszą przedstawić zgodę swojego proboszcza na przyjęcie (przygotowanie) bierzmowania w naszej parafii.

4.       Na koniec VI klasy szkoły podstawowej uczeń otrzymuje "Indeks Formacji Młodzieży", w którym zapisuje oceny z religii oraz potwierdza przystępowanie do comiesięcznej spowiedzi, do której jest zobowiązany (i zachęcany).

5.       Zapisy i pierwsze spotkanie formacyjne odbywa się w klasie II gimnazjum przed wakacjami, na którym kandydaci zostają pouczeni o obowiązkach wynikających z formacji kandydata do Bierzmowania.

6.       Systematyczna katecheza dla kandydatów odbywa się w ustalonych terminach przez całą klasę III gimnazjum.

7.       Kandydat wybiera sobie imię do bierzmowania oraz świadka.

8.       Po otrzymaniu sakramentu bierzmowany otrzymuje w Indeksie Formacji Młodzieży adnotację o przyjęciu sakramentu Bierzmowania

9.       Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania:

·          przyjęty sakrament chrztu św. – gdy chrzest był poza naszą parafią, należy przy zapisie przedstawić metrykę chrztu

·          okazanie ocen z religii od klasy VI

·          aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu

·          uczestnictwo w katechezie szkolnej

·          uczestniczenie w życiu sakramentalnym: regularna Msza św. niedzielna, comiesięczna spowiedź na I piątek miesiąca (podpis w Indeksie Formacji Młodzieży) i Komunia św., dodatkowo obecność na innych nabożeństwach

·          pozytywna opinia nauczycieli i katechety, co do zachowania i życia moralnego

·          włączenie się w życie parafialne (grupy młodzieżowe i akcje duszpasterskie)

·          znajomość Małego Katechizmu i podstawowych prawd wiary

·          pozytywna ocena z końcowego egzaminu parafialnego i diecezjalnego

10.    Nie może być dopuszczony do bierzmowania kto:

·          opuszcza spotkania formacyjne bez usprawiedliwienia dokonanego przez rodziców (osobiście)

·          nie spełnia praktyk religijnych lub spełnia je w sposób lekceważący, np. uczestniczy we Mszy św. poza kościołem, nie przystępuje do sakramentów św., itd.

·          nie wykaże się podstawowymi wiadomościami

·          lekceważy uczestniczenie w katechezie szkolnej

·          zachowuje się w sposób gorszący (papierosy, alkohol, itd.)

·          fałszuje podpisy w Indeksie Formacji Młodzieży

 

O ŚWIADKU BIERZMOWANIA:

1.       Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

2.       Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.

3.       Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

4.       Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

5.       Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej.

6.       Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.

 

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH W NASZEJ DIECEZJI:

1.       Bierzmowanie odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca na mszy św. o 19.00 (w okresie letnim) lub o 18.00 (od X do IV).

2.        Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w świadectwo, że zostali przygotowani do przyjęcia tego sakramentu oraz kartkę do Bierzmowana, zgłaszają się w zakrystii w Farze Rzeszowskiej na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.

3.       Kartę do Bierzmowania wydaje sam ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.

4.       Kandydaci wraz ze świadkami powinni się wyspowiadać zanim przyjdą na miejsce udzielania sakramentu bierzmowania.

5.       Sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy św., podczas której bierzmowani przystępują do Komunii św.

6.       Po bierzmowaniu parafia Farna w Rzeszowie dokonuje zapisu w księdze bierzmowanych i przesyła świadectwa bierzmowania parafiom, które je wystawił. Na tych parafiach spoczywa obowiązek przesłania wiadomości do parafii chrztu osób bierzmowanych.