Publikacje


Informacja o realizacji projektu pod nazwą „Wydanie publikacji książkowych poświęconych dziejom Brzostku"

logo unia
logo ldg
logo leader
logo prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Publikacja opracowana przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

okładka
okładka

W ramach projektu zostało wydanych 1000 egzemplarzy książki „Dzieje parafii Brzostek” oraz 500 egzemplarzy „Z Dziejów Brzostku studia i materiały tom V”.


DZIEJE PARAFII BRZOSTEK to monumentalna praca naukowa napisana pod redakcją ks. prof. dra hab. BOGDANA STANASZKA. Książka ta ukazuje niezwykle szeroko i barwnie wszelkie aspekty życia religijnego, społeczno-politycznego oraz gospodarczego na przestrzeni minionych sześciu wieków. Kultura duchowa i materialna brzosteckiej społeczności parafialnej przedstawiona została na tle dziejów Polski i Kościoła. Monografia ta liczy niemal 600 stron, ma twardą okładkę i jest bardzo starannie wydana. Wewnątrz są dwie wkładki liczące 32 strony z unikatowymi fotografiami. Na ponad stu zdjęciach widnieją: dokumenty sprzed wieków (m.in. plan obecnego kościoła z 1810 r.); mieszkańcy na tle miasteczka lub uczestniczący w uroczystościach religijnych w XX w.; duchowni pracujący w parafii; zabytkowe wyposażenia świątyni oraz architektura sakralna. Autorami obszernych i doskonale opracowanych rozdziałów są: dr Dominika Burdzy (UJK w Kielcach) – rozdz. pt. Parafia Brzostek w okresie staropolskim; ks. prof. Bogdan Stanaszek – cztery rozdz.: Obiekty sakralne w parafii Brzostek w okresie staropolskim; Parafia Brzostek w okresie niewoli narodowej(1772-1918); Parafia Brzostek w latach 1918-1945; Parafia Brzostek w latach 1945-1989; dr Rafał Nawrocki (KULJP2 w Lublinie) – Zabytki sakralne w parafii Brzostek; dr. Rafał Szczygieł Kalendarium wydarzeń w parafii Brzostek w latach 1990-2019. Każda z zasadniczych części monografii składa się z kilku elementów. Przykładowo rozdz. pt. Parafia Brzostek w okresie niewoli…, liczący 170 stron, ma następujące podrozdziały szczegółowe: 1. Terytorium i zabudowa; 2. Ludność- demografia; 3. Stan własnościowy i prawny, władze i urzędy lokalne; 4. Gospodarka i struktura społeczna ludności; 5. Kultura materialna i intelektualna; 6. Duchowieństwo i źródła jego utrzymania; 7. Miejsca kultu i cmentarze; 8. Duszpasterstwo. Na podstawie w\w tytułów widać jak wnikliwie pod względem merytorycznym został opracowany ten rozdział. W podobny sposób zostały napisane pozostałe części omawianej monografii.

Podsumowując, należy podkreślić, że są dzieła, które na zawsze wpisały się w dorobek ludzki na przestrzeni wieków. W naszej historii regionalnej takim osiągnięciem jest niewątpliwie monografia pt. DZIEJE PARAFII BRZOSTEK. Autor - ks. prof. BOGDAN STANASZEK we Wstępie napisał: …dla redaktora publikacja ta jest spełnieniem dawnego marzenia, o wydobyciu z mroków przeszłości dziejów „kraju lat dziecięcych”.... Natomiast ks. proboszcz Marek Mnich z wielką życzliwością zajął się organizacją i obsługą unijnego projektu. Ważna była też dobra współpraca parafii z Urzędem Miejskim w Brzostku. Realizacją tego naukowego przedsięwzięcia uczczono jubileusz 600-lecia istnienia parafii Brzostek.


Z DZIEJÓW BRZOSTKU (Studia i materiały), tom V to kolejna publikacja tej serii napisana pod redakcją ks. prof. dra hab. Bogdana Stanaszka. W tym wydaniu zawarte są artykuły naukowe i dokumenty źródłowe odejmujące historię Ziemi Brzosteckiej aż od pradziejów do końca XIX wieku. Szczególnie unikatowe w swej treści są badania archeologiczne (wraz z mapką) i zapiski z prasy galicyjskiej dotyczące naszych okolic, jak również dokumenty związane z budową obecnego kościoła. W I części tego tomu są dwa artykuły, których autorami są: Wojciech Blajer Prehistoryczne i wczesnośredniowieczne osadnictwo na terenie miasta i gminy Brzostek w świetle badań archeologicznych; Krzysztof Haptaś Brzostek i jego mieszkańcy na łamach prasy galicyjskiej w drugiej połowie XIX w. W II części zawierającej „Materiały” są opracowane następujące dokumenty przetłumaczone z języka łacińskiego. Oto autorzy i tytuły: Dominika Burdzy, Ks. Marek Kozera Dokumenty dotyczące wójtostwa brzosteckiego z 1497 i 1556 roku; Ks. M. Kozera Dokumenty dotyczące wójtostwa brzosteckiego z lat: 1551, 1555 i 1556; Ks. M. Kozera Inwentarz parafii Brzostek z 1749 r.; Ks. Bogdan Stanaszek Inwentarz kościoła i beneficjum plebańskiego w Brzostku i Kleciach z 1784 r.; Ks. Marek Kozera Dokumenty związane z budowa nowego kościoła w Brzostku z początku XIX w.

Do góry